Reklama

Získajte voľnú vstupenku na IT odbornú konferenciu ShowIT 2016

Zdroj | GOPAS
PR článok
Zdroj | GOPAS
Zdroj | GOPAS

Získajte voľnú vstupenku na najväčšiu IT odbornú konferenciu na Slovensku ShowIT 2016

 

  • Odpovedzte na 3 súťažné otázky a získajte voľný vstup na najväčšiu odbornú IT konferenciu na Slovensku!

  • Svoje odpovede zašlite do 4.2.2016 na mailovú adresu showit.techbox@gopas.sk, v predmete mailu uveďte: ShowIT 2016.

  • Do žrebovania bude zaradený každý účastník súťaže, ktorý v dobe jej trvania pošle správne odpovede na otázky e-mailom na adresu showit.techbox@gopas.sk s uvedením mena, priezviska a telefónneho čísla.

  • Podrobnejšie informácie o konferencii ShowIT 2016 nájdete na našom webe www.ShowIT.sk

Súťažné otázky

1. Ktorý speaker bude prednášať tému „Demystifikácia Windows 10“?

2. Vymenujte 3 expertov, ktorí budú prednášať na ShowIT 2016?

3. Ktorá spoločnosť je generálnym partnerom ShowIT 2016?

Trvanie súťaže: 30.1.-4.2.2016

Pozrite si

Pozývame vás na ShowIT 2016 & Security Day

Pravidlá súťaže

Získajte voľnú vstupenku na najväčšiu IT odbornú konferenciu na Slovensku ShowIT 2016

1. Usporiadateľ Súťaže

Usporiadateľom Súťaže s názvom „Získajte voľnú vstupenku na najväčšiu IT odbornú konferenciu na Slovensku ShowIT 2016“ (ďalej len „Súťaž“) je spoločnosť GOPAS SR, a.s. so sídlom Dr. Vladimíra Clementisa 10, Bratislava, 821 02, IČO: 35881674, zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava 1, oddiel: Sa, vložka číslo: 3308/B, dňa 07.04.2004 (ďalej len „Usporiadateľ“). Usporiadateľ vydáva tieto Pravidlá Súťaže (ďalej len „Pravidlá“).

Cieľom Súťaže je podpora a propagácia služieb Usporiadateľa za účelom uplatnenia na relevantnom trhu.

2. Trvanie súťaže

Súťaž sa uskutoční v dňoch od 30.01.-4.2.2016.

3. Účastníci Súťaže

Účastníkom Súťaže sa na účely týchto pravidiel rozumie: každá fyzická osoba

  • s trvalým pobytom alebo prechodným pobytom na území Slovenskej republiky,

  • ktorá má viac ako 18 rokov

  • ktorá splní podmienky účasti v Súťaži podľa pravidiel

s výnimkou

  • zamestnancov Usporiadateľa a ich blízkych osôb v zmysle ust. § 116 zákona č. 40/1964 Zb.

Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“)

  • osôb, ktoré sú majetkovo alebo personálne /najmä zamestnanci/ prepojené s reklamnými a

promotion agentúrami, ktoré vykonávajú činnosti súvisiace so zabezpečením Súťaže vrátane ich blízkych osôb v zmysle ust. § 116 Občianskeho zákonníka

4. Podmienky Súťaže

Do žrebovania bude zaradený každý účastník súťaže, ktorý v dobe jej trvania pošle správne odpovede na otázky e-mailom na adresu showit.techbox@gopas.sk s uvedením mena, priezviska a telefónneho čísla. Do žrebovania bude zaradená každá správna odpoveď.

Usporiadateľ vyžrebuje 1 výhercu, ktorí získajú výhru – voľnú vstupenku na ShowIT 2016
v Bratislave.

Účastník Súťaže udeľuje svoj súhlas s účasťou v Súťaži podľa týchto Pravidiel, súhlas so znením Pravidiel bez výhrad a s prípadným prijatím výhry spôsobom podľa Pravidiel. Usporiadateľ Súťaže nie je zodpovedný za technické či programové chyby a omyly vzniknuté počas registrácie a riadenia Súťaže.

5. Žrebovanie

Žrebovanie súťaže bude prebiehať pod dohľadom 2 zamestnancov marketingového oddelenia Usporiadateľa v sídle spoločnosti Usporiadateľa dňa 5.2.2016.

Výhercu s oznámením o výhre bude kontaktovať zamestnanec marketingového oddelenia Usporiadateľa. Výherca bude informovaný o výhre e-mailom a telefonicky.

S vyžrebovanými výhercami budú vyžrebovaní aj 2 náhradníci.

6. Identifikácia výhercov

Pre účely identifikácie Účastníka Súťaže (ďalej len „Výherca“) je rozhodujúca mailová adresa, z ktorého bola odoslaná súťažná úloha.

Usporiadateľ má právo vyradiť Účastníka Súťaže v prípade podozrenia z porušenia pravidiel Súťaže alebo použitia neregulárnych postupov.

7. Výhra

Usporiadateľ v Súťaži odovzdáva nasledovnú výhru:

  • 1 ks voľnú vstupenku na ShowIT 2016 v Bratislave

Cenu podľa týchto Pravidiel poskytuje Usporiadateľ.

8. Oznámenie výhry

Výherca bude kontaktovaný a oboznámený o spôsobe odovzdania výhry prostredníctvom e-mailu a telefonátu, na mailovú adresu a telefónne číslo, z ktorého bola odoslaná súťažná odpoveď. V prípade, že sa nepodarí Výhercovi dovolať do 1 dňa od uskutočnenia žrebovania, bude kontaktovaný náhradník. Výherca súťaže bude zverejnený na internetovej stránke súťaže.

Usporiadateľ si vyhradzuje právo konečného rozhodnutia, či podmienky stanovené pre dané ceny boli splnené, alebo nie. Ceny nemôžu vyhrať súťažiaci, ktorí nesplnili, aj keď iba čiastočne, podmienky stanovené pre výhru cien.

Ak Výherca neprejaví súhlas s nadobudnutím výhry, vzdá sa výhry, odoprie súhlas, resp. nesplní inú podmienku podľa týchto pravidiel, výhru získava vyžrebovaný náhradník.

9. Osobné údaje

Každý Účastník udeľuje registrovaním v hre Usporiadateľovi ako správcovi súhlas k tomu, že jeho meno a priezvisko môže byť použité primeraným spôsobom v marketingovej komunikácii Usporiadateľa. Účastník registrovaním v hre ďalej udeľuje Usporiadateľovi súhlas na využitie údajov v rozsahu registrácie na poskytovanie informácii o ďalších akciách a produktoch Usporiadateľa. Spracovanie údajov môže byť vykonávané prostredníctvom tretích osôb. Súhlas je udelený dobrovoľne na dobu neurčitú a môže byť kedykoľvek odvolaný písomnou formou na adresu sídla správcu.

Súťažiaci má práva podľa § 28 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, t. j. predovšetkým právo na informácie o stave spracúvania svojich osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, právo na opravu nesprávnych alebo neaktuálnych osobných údajov v priebehu spracúvania, právo na likvidáciu osobných údajov, ak bol splnený účel ich spracúvania, právo na základe bezplatnej písomnej žiadosti namietať voči využívaniu svojich osobných údajov na marketingové účely. Odvolanie súhlasu voči jednému z uvedených subjektov nemá vplyv na trvanie súhlasu udeleného druhému z nich.

Účastník Súťaže berie na vedomie a súhlasí s tým, že Usporiadateľ alebo sprostredkovatelia v rozsahu a podmienok dohodnutých s Usporiadateľom sú oprávnení s použitím automatizovaných, čiastočne automatizovaných alebo iných ako automatizovaných prostriedkov spracúvania zhromažďovať, spracúvať (v zmysle Zákona o ochrane osobných údajov) a používať Údaje v súlade s právnym poriadkom SR.

Účastník dáva účasťou v Súťaži Usporiadateľovi Súťaže v súlade s § 12 Občianskeho zákonníka súhlas s vyhotovením a použitím svojej podobizne, svojich písomných prejavov, obrazových snímok a obrazových a zvukových záznamov týkajúcich sa jeho osoby alebo prejavov osobnej povahy zaobstaraných usporiadateľom v súvislosti s usporiadaním Súťaže a odovzdávaním hlavnej výhry (ďalej len „Snímok“) pre komerčné a preukazné účely na všetkých komunikačných médiách bez ohľadu na ich povahu a určenie všetkými obvyklými spôsobmi, s ich následnou úpravou a s ich prípadným spojením s inými dielami alebo zaradením do súborného diela. Účastník Súťaže udeľuje Usporiadateľovi tento súhlas bez vecného, časového, množstvového a územného obmedzenia a môže ho kedykoľvek odvolať. Tento súhlas sa vzťahuje aj na tretie osoby, ktorým Usporiadateľ Snímok v súlade s jeho určením poskytne.

10. Dane

Usporiadateľ nebude zodpovedať za dane vyplývajúce z výhry podľa príslušného zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov. Výhercovia nemajú právny nárok na zámenu výhry alebo výplatu jej hodnoty formou peňažnej alebo inej kompenzácie. Účastník Súťaže berie na vedomie, že výhry zo stávok a hier nie je možné podľa platnej právnej úpravy vymáhať súdnou cestou.

11. Osobitné ustanovenia

Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmenu pravidiel Súťaže na zrušenie Súťaže, dĺžku trvania ako aj podmienky hry, najmä, ale nie výlučne, pravidlá žrebovania, dátum uskutočnenia žrebovania, počet výhercov, ako aj druhy výhier, ktoré budú predmetom žrebovania. Zmenu pravidiel a podmienok hry usporiadateľ vhodným spôsobom zverejní. Usporiadateľ nezodpovedá za žiadne škody vzniknuté v súvislosti s nesprávnymi údajmi poskytnutými Účastníkmi Súťaže v súvislosti s neuplatnením, resp. nevyužitím výhry. Výherca nemá právny nárok na výmenu výhry/ceny alebo výplatu jej hodnoty formou peňažnej alebo inej kompenzácie (výmenou ceny za peniaze sa rozumie aj výmena ceny za cenný papier, nehnuteľnosť, vklad na vkladnej knižke alebo poistenia a pod.).

Účastník hry berie na vedomie, že výhry nie je možné vymáhať súdnou cestou. V prípade akéhokoľvek sporu týkajúceho sa Súťaže, bude rozhodnutie Usporiadateľa konečné a záväzné.

Na Výhru sa nevzťahujú ustanovenia § 612 až 627 Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov. Účastníci Súťaže sa môžu s týmito Pravidlami oboznámiť na súťaží.

Zapojením sa do Súťaže vyjadrujú Účastníci Súťaže svoj súhlas spravovať sa týmito Pravidlami.

Ďalšia story
Zatvoriť

Newsletter

Ďakujeme za váš záujem! Odteraz vám už neunikne žiadna novinka.
Ľutujeme, ale váš formulár sa nepodarilo odoslať.