Reklama

Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov je v spoločnosti TECHBOX, s.r.o. (ďalej len „TECHBOX“ alebo „Prevádzkovateľ“) zabezpečená v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej aj len „Zákon“) a v súlade s požiadavkami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa ruší smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenia o ochrane údajov).

Identifikačné údaje Prevádzkovateľa stránky www.techbox.sk sú nasledujúce: TECHBOX, s.r.o., so sídlom Karola Šišku 9, 903 01 Senec, Slovenská republika, IČO: 36 432 997, zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č.: 104399/B.

Spracúvanie osobných údajov pri súťažiach

Osobné údaje dotknutej osoby, ktoré Prevádzkovateľ spracúva v informačnom systéme IS Súťaže za účelom realizovanie súťaží na stránke www.techbox.sk sú: meno, priezvisko, mesto a e-mail. Právnym základom spracúvania osobných údajov dotknutej osoby je samostatný súhlas, ktorý je súčasťou pravidiel súťaže.

Prevádzkovateľ osobné údaje dotknutých osôb nebude nijakým spôsobom sprístupňovať žiadnym tretím stranám bez prípadného osobitného súhlasu dotknutých osôb. Prevádzkovateľ osobné údaje dotknutých osôb zverejňuje iba v súvislosti s vyhodnotením súťaže, keď zverejní na svojej webovej stránke www.techbox.sk osobné údaje výhercov na základe ich súhlasu. Prevádzkovateľ osobné údaje nebude prenášať do tretích krajín. Prevádzkovateľ zabezpečuje, aby zhromaždené osobné údaje boli spracúvané vo forme umožňujúcej identifikáciu dotknutých osôb počas doby nie dlhšej, ako je nevyhnutné na dosiahnutie účelu spracúvania. Po zániku súhlasu dotknutej osoby alebo splnení účelu spracúvania osobných údajov budú osobnú údaje dotknutých osôb a dokumenty obsahujúce osobné údaje zlikvidované.

Dotknutá osoba má v súvislosti so zabezpečením spravodlivého a transparentného spracúvania osobných údajov právo požadovať od Prevádzkovateľa prístup k svojim osobným údajom, ich opravu alebo vymazanie, obmedzenie spracúvania, právo vzniesť námietku proti spracovaniu, ako aj právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov. V prípade akýchkoľvek požiadaviek týkajúcich sa spracúvania vašich osobných údajov sa môžete obrátiť na e-mailovú adresu: gdpr@techbox.sk.

Možnosť zapojiť sa do súťaží na týchto webových stránkach nie je primárne určená pre návštevníkov mladších ako 16 rokov.

Spracúvanie osobných údajov na marketingové účely

Osobné údaje dotknutej osoby, ktoré Prevádzkovateľ spracúva za účelom marketingových aktivít v informačnom systéme IS Marketing (marketingové účely, zasielanie marketingových ponúk, informácií o nových súťažiach, informácií o nových článkoch na stránke TECHBOX.sk) sú: meno, priezvisko a e-mail. Právnym základom spracúvania osobných údajov dotknutej osoby je samostatný súhlas na účely marketingových služieb udelený slobodne, vážne, určite a zrozumiteľne, nie pod nátlakom a ani za nápadne nevýhodných podmienok.

Pri prihlásení sa do newslettera na stránke www.techbox.sk alebo pri samostatnom súhlase (zaškrtnutím nepovinného políčka „áno“ pri texte: „Súhlasím so spracovaním osobných údajov na reklamné a propagačné účely organizátora súťaže, spoločnosti TECHBOX, s.r.o.„ v rámci súťaží na stránke www.techbox.sk dotknutá osoba súhlasí s nasledovným:

Súhlas so spracovaním osobných údajov na reklamné a propagačné účely spoločnosti TECHBOX, s.r.o.

V zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „GDPR“) a v súlade s požiadavkami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa ruší smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenia o ochrane údajov) týmto dobrovoľne poskytujem svoj súhlas so získavaním mojich osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko, e-mail a ich spracúvaním prevádzkovateľom – spoločnosťou TECHBOX, s.r.o., so sídlom Karola Šišku 9, 903 01 Senec, Slovenská republika, IČO: 36 432 997, zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č.: 104399/B za účelom marketingových aktivít (marketingové účely a to najmä, ale nie výlučne na zasielanie marketingových ponúk, informácií o nových súťažiach, informácií o nových článkoch na stránkach TECHBOX s.r.o.).

Tento súhlas udeľujem na dobu 10 rokov od udelenia súhlasu.

Súhlas dotknutej osoby nadobúda platnosť okamihom dobrovoľného poskytnutia súhlasu a trvá po dobu 10 rokov alebo do odvolania súhlasu používateľom.

Prevádzkovateľ osobné údaje dotknutých osôb nebude nijakým spôsobom sprístupňovať žiadnym tretím stranám. Prevádzkovateľ osobné údaje dotknutých osôb nezverejňuje. Prevádzkovateľ osobné údaje nebude prenášať do tretích krajín s výnimkou ich spracovania v automatizovanom systéme Mailchimp, ktorý spĺňa podmienky GDPR a zaručuje primeranú úroveň ochrany osobných údajov dotknutých osôb.

Prevádzkovateľ zabezpečuje, aby zhromaždené osobné údaje boli spracúvané vo forme umožňujúcej identifikáciu dotknutých osôb počas doby nie dlhšej, ako je nevyhnutné na dosiahnutie účelu spracúvania. Po zániku súhlasu dotknutej osoby alebo splnení účelu spracúvania osobných údajov budú osobnú údaje dotknutých osôb zlikvidované.

Dotknutá osoba má v súvislosti so zabezpečením spravodlivého a transparentného spracúvania osobných údajov právo požadovať od Prevádzkovateľa prístup k svojim osobným údajom, ich opravu alebo vymazanie, obmedzenie spracúvania, právo vzniesť námietku proti spracovaniu, ako aj právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov. V prípade akýchkoľvek požiadaviek týkajúcich sa spracúvania vašich osobných údajov sa môžete obrátiť na e-mailovú adresu: gdpr@techbox.sk.

Možnosť získavať marketingové informácie Prevádzkovateľa nie je primárne určená pre návštevníkov mladších ako 16 rokov.

Prevádzkovateľ predpokladá poskytnutie osobných údajov dotknutých osôb orgánom činným v trestnom konaní, orgánom príslušným na riešenie priestupkov, správnym orgánom, súdom a Úradu na ochranu osobných údajov, avšak len v prípade, ak táto povinnosť poskytnúť osobné údaje uvedeným subjektom vyplýva prevádzkovateľovi priamo zo zákona.

Ďalšia story
Zatvoriť

Newsletter

Ďakujeme za váš záujem! Odteraz vám už neunikne žiadna novinka.
Ľutujeme, ale váš formulár sa nepodarilo odoslať.