Reklama

Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné ustanovenia

Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej VOP) upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnych zmlúv uzatvorených medzi Predávajúcim a Kupujúcim, ktorých predmetom je kúpa a predaj výrobkov a služieb ponúkaných Predávajúcim.

Predávajúci:
TECHBOX, s.r.o.
Karola Šišku 9, 903 01 Senec
Slovenská Republika
IČO: 36432997
DIČ: 2022043540
IČ DPH: SK2022043540
OR OS Bratislava I, odd Sro, vl. 104399/B

Kupujúci: Kupujúcim je spotrebiteľ alebo podnikateľ.

Spotrebiteľom je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nekoná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti alebo v rámci samostatného výkonu svojho povolania.

Spotrebiteľ pri začatí obchodných vzťahov odovzdáva predávajúcemu iba svoje kontaktné údaje, nutné pre bezproblémové vybavenie objednávky, poprípade údaje, ktoré chce mať uvedené na nákupných dokladoch.

Právne vzťahy predávajúceho so spotrebiteľom výslovne neupravené týmito VOP sa riadia príslušnými ustanoveniami zák. č. 40/1964 Zb., Občianskeho zákonníka, zákona č. 634/1992 Zb., o ochrane spotrebiteľa, ako aj súvisiacimi predpismi, všetko v znení noviel.

Podnikateľom sa rozumie:

 • osoba zapísaná v obchodnom registri (predovšetkým obchodné spoločnosti)
 • osoba , ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia (živnostník zapísaný v živnostenskom registri)
 • osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia na základe špecifických predpisov (sem patria napríklad slobodné povolania ako advokáti atď.)
 • osoba, ktorá prevádzkuje poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa špecifického predpisu.

Právne vzťahy predávajúceho s Kupujúcim, ktorý je podnikateľom, výslovne neupravené týmito VOP ani zmluvou medzi Predávajúcim a Kupujúcim sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb., Obchodného zákonníka, v platnom znení, ako aj súvisiacimi predpismi.

 1. Spôsob uzatvárania kúpnej zmluvy

Zmluva uzatváraná na diaľku je zmluva, ktorú uzatvára Predávajúci a Kupujúci na zásielkový predaj tovaru alebo na poskytnutie služby na diaľku výlučne prostredníctvom prostriedkov komunikácie. Kúpna zmluva je uzatváraná na základe elektronickej objednávky Kupujúceho, a to prostredníctvom buď príslušného formulára, e-mailom, telefonicky, alebo doporučenou poštou. V prípade, ak Predávajúci a Kupujúci uzatvoria písomnú kúpnu zmluvu, v ktorej si dohodnú podmienky odchylne od všeobecných obchodných podmienok, budú ustanovenia kúpnej zmluvy uprednostnené pred obchodnými podmienkami.

 1. Objednávka a jej overenie Predávajúcim

Objednávka musí obsahovať tieto podstatné náležitosti:

 • označenie Predávajúceho – TECHBOX, s.r.o., Karola Šišku 9, 903 01 Senec, Slovenská Republika, IČO: 36432997, DIČ: 2022043540, IČ DPH: SK2022043540
 • označenie Kupujúceho – meno a priezvisko alebo názov firmy; bydlisko Kupujúceho alebo sídlo, resp. miesto podnikania; v prípade Kupujúceho – podnikateľ je nutné aj IČO, DIČ a IČ DPH Kupujúceho, pokiaľ je registrovaný ako platca DPH; telefón; e-mailovú adresu,
 • kód alebo presný názov produktu, ktorý jednoznačne určuje predmet objednávky a cena produktu,
 • množstvo požadovaných kusov produktov,
 • vybraný spôsob dodania tovaru (Slovenská pošta/kuriér),
 • adresa pre dodanie tovaru.

Na základe riadne vyplnenej objednávky Kupujúceho prevedie Predávajúci jej overenie. Overením objednávky Predávajúci potvrdzuje Kupujúcemu druh, predpokladanú cenu a množstvo produktov, ktoré sa zaväzuje Kupujúcemu dodať. Objednávka je po overení považovaná medzi zmluvným stranami za záväznú. Toto ustanovenie nie je pre Predávajúceho záväzné v prípade, ak výrobca prestane dodávať daný produkt alebo uvedie na trh nové verzie produktov. Lehota počas ktorej je Predávajúci viazaný svojou ponukou tovaru prezentovaného na internetovej stránke Predávajúceho vrátane ceny je 24 hodín od odoslania oznámenia o prijatí objednávky Kupujúcemu.

 1. Platobné podmienky

Kupujúci je povinný zaplatiť Predávajúcemu kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru (ak Predávajúci neurčil inak). Spôsob platby závisí na dohode Kupujúceho s Predávajúcim pri overení objednávky. Ak nie je dohodnuté inak, zvyčajným spôsobom platby je bezhotovostný prevod na účet Predávajúceho.

 1. Dodacie podmienky a náklady na dodanie tovaru

Podmienky pre dodanie tovaru v zmluvne dohodnutých lehotách sú:

 • overenie objednávky,
 • voľné skladové zásoby objednaného tovaru v množstve na elektronickej objednávke,
 • prípadne prevedenie dohodnutého spôsobu platby na účet Predávajúceho.

Objednaný tovar je expedovaný najneskôr do 14 kalendárnych dní po splnení vyššie uvedených podmienok pre dodanie tovaru. Spolu s tovarom je vždy zasielaná faktúra, ktorá zároveň slúži ako dodací list a záručný list. V prípade, ak prevádzkovateľ nemôže zaslať tovar naraz (niektorý produkt nie je skladom) informuje o tom zákazníka telefonicky alebo e-mailom s návrhmi riešenia dodávky po častiach.

Možné spôsoby dodania tovaru na území Slovenska:

– Dodanie tovaru na adresu / na poštu prislúchajúcu miestu bydliska Kupujúceho prostredníctvom dopravcu Slovenská pošta. Dopravca doručuje/odovzdáva zásielky vo zvyčajných dňoch, respektíve počas otváracích hodín príslušnej pošty.

– Dodanie tovaru na adresu Kupujúceho prostredníctvom kuriérskej spoločnosti. Kupujúci je povinný prevziať tovar od tretej osoby (logistického partnera Predávajúceho), ktorá dodá tovar prostredníctvom dopravcu. Predávajúci ako dlžník vyjadruje súhlas s týmto spôsobom splnenia záväzku dodať objednaný tovar.

Obmedzenie hmotnosti: V prípade, ak hmotnosť celej zásielky objednaného tovaru presiahne 5 kg, je možný spôsob doručenia len prostredníctvom kuriérskej spoločnosti. V prípade ak hmotnosť celej zásielky objednaného tovaru presiahne 50 kg, je možný len osobný odber v priestoroch výdajného miesta Predávajúceho.

Miesto plnenia: Povinnosť Predávajúceho dodať objednaný tovar je splnený jeho odovzdaním Kupujúcemu v dohodnutom mieste plnenia alebo okamihom odovzdania na prepravu dopravcovi (prepravnej službe) na miesto určenia. Týmto okamihom prechádza na Kupujúceho nebezpečenstvo všetkých škôd na tovare (náhodnej skazy a náhodného zhoršenia).

Náklady na dodanie tovaru, dopravné: K cene tovaru Predávajúci môže účtovať dopravné v prípade, ak cena nákupu nepresiahne stanovený rozsah. Výška a limit dopravného je stanovená v objednávke. Predávajúci pri osobnom odbere v priestoroch výdajného miesta dopravné zväčša neúčtuje. V osobitných prípadoch (nákupné akcie a podobne) môže Predávajúci dopravné neúčtovať aj pri iných spôsoboch dodania.

 1. Spotrebiteľské zmluvy a poučenie o práve na odstúpenie

Ak je predaj tovaru (realizácia predmetu plnenia) uskutočnený na základe zmluvy na diaľku t.j. zásielkový predaj tovaru alebo poskytnutie služby na diaľku uzavieranej výlučne prostredníctvom prostriedkov komunikácie, a to prostredníctvom buď príslušného formulára, e-mailom, telefonicky, alebo doporučenou poštou, je Predávajúci oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od takejto zmluvy na diaľku do 14 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby v súlade s ustanovením § 7 zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov (ďalej „zákon o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji“),pričom je nevyhnutné, aby bol v uvedenej lehote doručený list o odstúpení od zmluvy Predávajúcemu. Toto právo má Kupujúci aj v prípade, ak si tovar objednaný prostredníctvom internetu vyzdvihol osobne v priestoroch výdajného miesta Predávajúceho.

Ak sa Predávajúci a Kupujúci nedohodnú inak, Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom je poskytnutie služby, ak sa služba začala plniť so súhlasom Kupujúceho pred uplynutím uvedených lehôt na odstúpenie od zmluvy, predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktoré Predávajúci nemôže ovplyvniť, predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek Kupujúceho alebo tovaru určeného osobitne pre jedného Kupujúceho, alebo tovaru, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť, predaj audiovizuálneho diela, zvukového záznamu alebo zvukovo-obrazového záznamu umeleckého výkonu alebo multimediálneho diela, ktoré Kupujúci rozbalil (menovite zmluvy na dodávku počítačových programov) a ďalšie zmluvy vymenované zákonom.

Oznámenie Kupujúceho o odstúpení od zmluvy uzavieranej na diaľku musí byť Predávajúcemu doručené do skončenia lehoty pre odstúpenie a Predávajúcemu musí byť riadne vrátený kompletný tovar (plnenie) v pôvodnom stave so všetkými dokladmi a dokumentáciou, ktoré boli Kupujúcemu dodané. Kupujúci vráti tovar na adresu Predávajúceho. Odstúpením Kupujúceho od zmluvy sa zmluva od začiatku zrušuje a povinnosťou strán je vrátiť si všetko, čo podľa zmluvy dostali. Predávajúci je povinný prevziať tovar späť a vrátiť v lehote 15 dní odo dňa odstúpenia Kupujúceho cenu zaplatenú za tovar alebo službu vrátane nákladov, ktoré Kupujúci vynaložil v súvislosti s objednaním tovaru. Ak tovar plne zodpovedal kvalitatívnym požiadavkám a nebol vadný znáša náklady na vrátenie tovaru Kupujúci.

Kupujúci odoslaním objednávky Predávajúcemu potvrdzuje, že sa súčasne s ponukou tovaru alebo služby prostredníctvom internetových stránok Predávajúceho alebo v sídle Predávajúceho riadne oboznámil s povinnosťami Predávajúceho a potvrdzuje, že Predávajúci včas a riadne splnil svoje informačné povinnosti podľa zákona o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji.

 1. Ochrana osobných údajov

Kupujúci uvádza pri registrácii tieto údaje: meno a priezvisko/obchodné meno, adresu trvalého bydliska/sídlo, PSČ, IČO, DIČ/IČ DPH, adresu elektronickej pošty, číslo telefónu. Údaje sú nevyhnutné pre identifikáciu Kupujúceho a prípadnú komunikáciu.

Tieto údaje umožňujú previesť nevyhnutné účtovné operácie, vyhotoviť daňový doklad (faktúru) požadovaný zmluvnými stranami, prípadne slúžia pre účely identifikácie platby Kupujúceho vykonanou bankovým prevodom.

Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi Kupujúceho zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi, zhromažďuje ich len za vyššie uvedeným účelom a na skvalitnenie svojich služieb. Kupujúci ako dotknutá osoba odoslaním objednávky vyhlasuje že súhlasí aby jeho osobné údaje uvedené v registrácii a vo všetkých dokumentoch (informačných systémoch) súvisiacich s vyššie uvedeným predmetom/konaním a poskytnuté dobrovoľne Kupujúcim Predávajúcemu za účelom splnenia objednávky a marketingových akcií Predávajúceho, sú zhromažďované, spracovávané a uchovávané v súlade s platnými zákonmi Slovenskej republiky, najmä so zákonom č. 122/2013 Z.z., O ochrane osobných údajov, v platnom a účinnom znení. Kupujúci dáva Predávajúcemu svoj súhlas na zhromažďovanie a spracovanie týchto osobných údajov na účely splnenia predmetu uzatvárané kúpnou zmluvou, a to až do doby jeho písomného vyjadrenia nesúhlasu s týmto spracovaním zaslaným na adresu Predávajúceho. Tento súhlas platí počas trvania zmluvy ako aj následnej archivácie predložených osobných materiálov a dokumentov. Kupujúci zároveň berie na vedomie, že spracúvané údaje budú archivované a likvidované v súlade s platnými predpismi SR a s platnými predpismi ES/EÚ a že Kupujúci má právo písomne svoj súhlas odvolať. Kupujúci používaním internetového obchodu súhlasí tiež s tým, aby Predávajúci spracúval poskytnuté osobné údaje v rozsahu zákona, i s tým, aby poskytol osobné údaje na ďalšie spracúvanie pre orgány štátnej správy, územnej samosprávy, pre iný orgán verejnej moci alebo inej osobe, prípadne inému subjektu, ktorý údaje nevyhnutne potrebuje ku svojej činnosti na základe zákona, na základe poverenia alebo na základe zmluvy, aj pre prípad cezhraničného prenosu údajov i do tretích krajín.

 1. Záručné podmienky

Záručné podmienky na tovar sa riadia Reklamačným poriadkom Predávajúceho a platnými právnymi predpismi SR. Ako záručný list slúži doklad o kúpe. Bez dokladu o kúpe nie je možné tovar reklamovať.

 1. Záverečné ustanovenia

Kupujúci berie na vedomie a súhlasí, že práva a povinnosti medzi Predávajúcim a Kupujúcim sa okrem týchto všeobecných obchodných podmienok riadia aj obchodnými podmienkami Predávajúceho, postupmi pri uplatnení nároku z vád tovaru a zárukách a reklamačným poriadkom Predávajúceho, ktoré sú k dispozícii v sídle Predávajúceho alebo zverejnené na internetových stránkach Predávajúceho.

Kupujúci odoslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto všeobecné obchodné podmienky prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí vrátane povinnosti

Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto všeobecných obchodných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto všeobecných obchodných podmienkach je splnená umiestnením na internetovej stránke elektronického obchodu Predávajúceho.

Za spoločnosť TECHBOX, s.r.o. schválil Roman Calík, konateľ.

Ďalšia story
Zatvoriť

Newsletter

Ďakujeme za váš záujem! Odteraz vám už neunikne žiadna novinka.
Ľutujeme, ale váš formulár sa nepodarilo odoslať.