Reklama
Ďalšia story
Zatvoriť

Newsletter

Ďakujeme za váš záujem! Odteraz vám už neunikne žiadna novinka.
Ľutujeme, ale váš formulár sa nepodarilo odoslať.

Ako získať 19 000 € na obnovu domu? Stačí splniť "iba" 50 podmienok!

Ako získať 19 000 € na obnovu domu? Stačí splniť "iba" 50 podmienok!
Zdroj | SAŽP
Števo Porubský
Ako získať 19 000 € na obnovu domu? Stačí splniť "iba" 50 podmienok!
Zdroj | SAŽP
Zdroj | SAŽP

Slovenská agentúra životného prostredia (SAŽP) pri Ministerstve životného prostredia konečne (podmienky mali byť na konci januára) zverejnila prvé informácie k 1. výzve na obnovu rodinných domov, na ktoré ako Slovensko získame vyše pol miliardy z Európskej únie. Cieľom je zlepšiť energetické vlastnosti rodinných domov, ktoré sú často najväčším žrútom energií, či už elektrickej alebo plynu, no zároveň obnovou by sa mohlo zlepšiť i ovzdušie, keďže súčasťou obnovy môže byť aj výmena vykurovacieho telesa. Obnova domov má tomu pomôcť, hoci maximom na obnovu bude len 14 000 € a aj tie majú tvoriť maximálne polovicu nákladov, pre bežných žiadateľov.

Zdroj | SAŽP

Pred čímkoľvek, čo sa kdekoľvek dozviete, berte na vedomie túto zásadnú informáciu: „Toto je predbežná informácia o podmienkach poskytnutia finančných prostriedkov z Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky na obnovu rodinných domov. Definitívne podmienky budú stanovené v rámci zverejnenej výzvy a môžu sa od týchto podmienok líšiť v nadväznosti na prípadné úpravy vyplývajúce zo stanoviska Národnej implementačnej a koordinačnej autority POO Úradu vlády Slovenskej republiky v rámci posudzovania návrhu výzvy. Plánované vyhlásenie výzvy je v 3.Q 2022,” píše sa na webe SAŽP.

Cieľom POO je do leta 2026 „obnoviť minimálne 30 000 rodinných domov a tak prispieť k zelenej transformácií a ku klimatickému cieľu. Investícia je zameraná na vlastníkov starších rodinných domov, kde je stále vysoký potenciál energetických úspor. Opatrenie je súčasťou Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky a má za cieľ znížiť energetickú náročnosť domov a zároveň znížiť emisie CO2. Na obnovu 30 000 rodinných domov je vyčlenených celkovo 528,2 mil. eur, ktoré je potrebné investovať do roku 2026.“

Na druhej strane, podľa nedávneho sčítania obyvateľov domov a bytov je na Slovensku 1 234 592 domov, pričom takmer 1/3 má 40-60 rokov. Obnova 30 000 domov je tak určená iba pre zhruba 2,5 % z celkového počtu domov.

Pri bližšom skúmaní prvých informácii k výzve je možné natrafiť na celkom veľké nezmysly. Napríklad taká fotovoltika. Kým pre bežnú domácnosť má význam mať aspoň 4 alebo 5 kWp, ktoré stoja cca 7-9 tisíc €, podľa prvotných podmienok je maximálny príspevok 2 500 €. Ak vám teda nejaký úradník takto oseká maximálne možné dotácie na jednotlivé obnovené prvky domácnosti, namiesto 50 % príspevku čakajte tak 20-30 %, ak vôbec. Pevne verím, že sa do finálnych podmienok ešte podobne nezmysly upravia. Veď taká fotovoltika môže byť obrovskou úsporou energií v domácnosti.

Kto môže žiadať o poskytnutie príspevku?

Už tu je niekoľko zásadných podmienok, ktoré musia splniť všetci žiadatelia, vrátane spoluvlastníkov domov (!).

Žiadateľ:

1. musí byť občan členského členského štátu EÚ,

2. má na území Slovenska trvalý pobyt,

3. je spôsobilý na právne úkony,

4. je vlastníkom, bezpodielovým spoluvlastníkom, alebo podielovým spoluvlastníkom domu, na obnovu ktorého chce žiadať finančné prostriedky,

5. nebol právoplatne odsúdený za niektorý z nasledovných trestných činov: subvenčný podvod, poškodzovanie finančných záujmov EÚ, machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe, prijímanie úplatku, podplácanie, nepriama korupcia, prijatie a poskytnutie nenáležitej výhody,

6. nemá nedoplatky na daniach, vedených miestne príslušným daňovým úradom,

7. voči ktorému nie je vykonávaná exekúcia podľa Exekučného poriadku,

8. nemá evidované nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie a zdravotná poisťovňa voči nemu neeviduje pohľadávky po splatnosti,

9. nesmie zmeniť vlastnícky vzťah do momentu vyplatenia finančných prostriedkov.

Rodinný dom musí:

1. sa nachádzať na území Slovenskej republiky,

2. na liste vlastníctva je evidovaný ako „rodinný dom“,

3. je existujúca, užívaná budova určená predovšetkým na rodinné bývanie so samostatným vstupom z verejnej komunikácie, ktorá má najviac tri byty, dve nadzemné podlažia a podkrovie,

4. žiadateľ má v rodinnom dome trvalé bydlisko viac ako 1 rok,

5. bol skolaudovaný pred rokom 2013, na základe právoplatného kolaudačného rozhodnutia, resp. potvrdenia obecného úradu o veku stavby,

6. je využívaný výlučne, resp. v prevažnej miere na bývanie, v prípade zmiešaného využitia nesmie podlahová plocha domu využívaná na iný účel ako na bývanie presiahnuť 10% celkovej podlahovej plochy domu,

7. je v projektovom energetickom hodnotení, alebo energetickom certifikáte zaradený ako „rodinný dom“,

8. nie je na viac ako 20% jeho kapacity využívaný na hospodársku činnosť,

9. má vystavené projektové energetické hodnotenie, alebo energetický certifikát odborne spôsobilou osobou pred obnovou.

Zdroj | SAŽP

Na čo všetko je možné žiadať príspevok?

Zaujímavé a pomerne pozitívne je, že o príspevok je možné žiadať na projekty realizované od 1. februára 2020! Ak ste teda napríklad minulý či ešte predminulý rok inštalovali solárne kolektory či vymenili okná, stále máte nárok na príspevok.

Pri obnove rodinného domu je však nutné dodržať tri základné podmienky:

a) ušetriť aspoň 30% primárnej energie oproti stavu pred obnovou,

b) zahrnúť aspoň jedno opatrenie zo skupiny A,

c) na žiadne z realizovaných opatrení nebola doteraz využitá iná dotačná schéma (napríklad na fotovoltiku).

Nech toho nie je málo, opatrenia sú rozdelené do skupín A, B, C, D, E, F.

Pozrime sa na to, čo do ktorej skupiny spadá:

Skupina opatrení A

Skupina opatrení A je určená na zlepšenie tepelno-technických vlastností budovy (zahŕňa stavebné práce, vrátane použitého materiálu). V zátvorke uvádzame predbežnú maximálnu výšku uznateľných nákladov podľa SAŽP.

1. zateplenie obvodového plášťa (75 €/m2),

2. zateplenie strešného plášťa (24 €/m2),

3. zateplenie strešného plášťa vrátane výmeny strešnej krytiny (62 €/m2),

4. výmena otvorových konštrukcií, teda okná a dvere (230 €/m2),

5. zateplenie podlahy nevykurovaného podkrovia (20 €/m2),

6. zateplenie stropu nevykurovaného suterénu (53 €/m2),

7. zateplenie podlahy na teréne (39 €/m2).

Skupina opatrení B

Druhá skupina opatrení je určená na výmenu, resp. inštaláciu zdroja energie (vrátane jeho uvedenia do prevádzky). V zátvorke uvádzame predbežnú maximálnu výšku uznateľných nákladov podľa SAŽP.

1. tepelné čerpadlo (950 €/kW, max 11 400 €),

2. fotovoltický panel (830 €/kW, max 2 500 €),

3. solárny kolektor (670 €/kW, max 2 330 €),

4. plynový kondenzačný kotol, za splnenia všetkých týchto podmienok:
a) súčasťou komplexnej obnovy,
b) na energetickom štítku zatriedený do energetickej triedy A,
c) v súlade s požiadavkami na ekodizajn,
d) zastaraný plynový kotol, alebo zdroj tepla na báze uhlia, resp. oleja nahradený novým plynovým kondenzačným kotlom

Až potom je možné získať príspevok na:

a. cenu kotla, práce súvisiace s inštaláciou a revízna správa (1 500 €)
b. rozvody, expanzná nádoba, súvisiace práce, zásobník na vodu (1 500 €),

5. rekuperácia

a. decentrálny (lokálny) systém riadeného vetrania zo spätným získavaním tepla (3 000 €)
b. centrálny systém riadeného vetrania zo spätným získavaním tepla (6 395 €),

6. iný tepelný zdroj vrátane súvisiacich prác a pridružených nákladov

a. cena tepelného zdroja vrátane súvisiacich prác a pridružených nákladov (1 200 €)

b. rozvody, expanzná nádoba, zásobník na vodu, súvisiace práce (1 500 €).

Skupina opatrení C

Tretia skupina opatrení je určená pre tých, ktorí plánujú meniť strechu za tzv. zelenú. V zátvorke uvádzame predbežnú maximálnu výšku uznateľných nákladov podľa SAŽP.

Zelená strecha:
1. intenzívna (84 €/m2)

2. extenzívna (74 €/m2)

Podľa SAŽP budú intenzívne zelené strechy podporené len za predpokladu zabezpečenia závlahy zelenej strechy a agentúra odporúča, aby vegetačné strechy boli navrhnuté v súlade s dokumentom Štandardy pre navrhovanie, realizáciu a údržbu – vegetačné súvrstvie zelených striech podľa dokumentu Svazu zakládání a údržby zelene v ČR.

Skupina opatrení D

V štvrtej skupine sú opatrenia zabezpečujúce cirkuláciu dažďovej vody, teda inštalácia akumulačnej nádrže na dažďovú vodu. V zátvorke uvádzame predbežnú maximálnu výšku uznateľných nákladov podľa SAŽP. Výška oprávnených výdavkov na Skupinu opatrení D a F nesmie kumulatívne prekročiť 10 % celkových oprávnených výdavkov projektu.

1. nadzemná bez čerpadla (140 €)

2. nadzemná s čerpadlom (190 €)

3. podzemná do 3 m3, vrátane čerpadla (2 250 €)

4. podzemná nad 3 m3, vrátane čerpadla (2 430 €)

Skupina opatrení E

V piatej skupine sú opatrenia, ktoré majú zvýšiť komfort bývania pasívne, teda pomocou exteriérovej tieniacej techniky – vonkajších žalúžií. V tomto prípade SAŽP nastavila predbežnú maximálnu cenu na 50 €/m2. Upozorňujeme, že „náklady boli stanovené na základe komunikácie s výrobcami, združeniami, dostupných cenníkov, stavebno-ekonomických nástrojov, prieskumov trhu a na základe komunikácie s odbornou verejnosťou. Jednotlivé sumy boli stanovené a prepočítané k januáru 2022.“

Skupina opatrení F

V poslednej skupine je odstránenie azbestu, teda rozobratie, odvoz a uskladnenie nielen zo strechy, ale aj zo stien. Týka sa to hlavne eternitu, ktorý obsahuje azbest. V zátvorke uvádzame predbežnú maximálnu výšku uznateľných nákladov podľa SAŽP. Výška oprávnených výdavkov na Skupinu opatrení D a F nesmie kumulatívne prekročiť 10 % celkových oprávnených výdavkov projektu.

1. obkladu stien (27 €/m2)

2. strešnej krytiny (28,50 €/m2)

Sprievodná dokumentácia

Príspevok je možné dostať aj na sprievodnú dokumentáciu. Aj v tomto prípade sú predbežné sumy zastropované. Uvedené sú v zátvorke podľa SAŽP.

1. projektová dokumentácia pre stavebné povolenie, vrátane projektového energetického hodnotenia (1 700 €)

2. projektová dokumentácia, bez stavebného povolenia a bez projektového energetického hodnotenia (1 000 €)

3. energetický certifikát východiskového stavu rodinného domu (150 €)

4. energetický certifikát po obnove rodinného domu (150 €)

Mimochodom, kalkulačka, ktorú zverejnilo SAŽP na svojom webe vám v ničom nepomôže, ani len orientačne. Jednotlivé položky budú aj tak podliehať maximálnej možnej dotácii. Kalkulačku pre takmer presný výpočet (hoci zatiaľ iba podľa aktuálnych dát) pre vás pripravujeme.

 

Kto môže získať do 14, 15 či až 19 tisíc eur?

Ak vám prišli doterajšie informácie komplikované, ešte horšie je to s tým, kto vlastne môže získať akú maximálnu sumu dotácií. Stropom je 19 000 €, no túto sumu získa mizivé percento žiadateľov. Okrem toho, že by ste museli preinvestovať minimálne 38 000 €, renováciou domu by ste museli ušetriť viac ako 60 % energií. A to je pomerne dosť.

Takže postupne. SAŽP v prvotnom návrhu rozdelila žiadateľov do dvoch skupín. Prvú tvoria sociálne a zdravotne znevýhodnení, do druhej sa radia všetci ostatní. Až následne sa sumy líšia výškou, ale aj množstvom ďalších podmienok.

1. Sociálne alebo zdravotne znevýhodnený:

a. má v osobnej starostlivosti osobu mladšiu ako 18 rokov s ťažkým zdravotným postihnutím, alebo
b. je osobou s ťažkým zdravotným postihnutím, alebo
c. žije v spoločnej domácnosti s osobou s ťažkým zdravotným postihnutím, alebo
d. je osamelým rodičom, ktorý má v osobnej starostlivosti dieťa, alebo
e. žije v spoločnej domácnosti s viacdetnou rodinou (aspoň jeden rodič so štyrmi a viac deťmi), resp. v spoločnej domácnosti tvorenej viacdetnou rodinou.

Takýto žiadateľ môže získať maximálne 15 000 €, pričom štát mu preplatí až 95 % všetkých nákladov bez DPH. „V prípade, ak bude dodávateľ stavebných prác, resp. zariadenia platiteľom DPH, príspevok sa zvýši o príslušnú časť DPH.“ Celkovo tak môžete získať 18 000 € s DPH.

Zdroj | SAŽP

2. Ostatní žiadatelia

Maximálna suma, ktorú je možné získať pre ostatných žiadateľov je:

a) 14 000 € v prípade úprav domov, ktoré dosiahnu úsporu energie na úrovni 30 až 60 % oproti stavu pred obnovou,

b) 19 000 € v prípade úprav domov, ktoré dosiahnu úsporu energie viac ako 60 % oproti stavu pred obnovou a zároveň 60 % žiadateľom skutočne vynaložených oprávnených výdavkov bez DPH.

„Rozdiel medzi skutočne vynaloženými výdavkami a finančným príspevkom z POO znáša prijímateľ.“

Zdroj | SAŽP

12+1 ďalších podmienok

Ak sa vám málilo podmienok, ktoré SAŽP zverejnila doteraz, tu je 12 ďalších:

1. Realizácia projektu musí byť ukončená v prípade do 12 mesiacov v prípade obnovy podliehajúcej stavebnému konaniu, resp. do 8 mesiacov u ostatných obnov od doručenia oznámenia o schválení žiadosti o poskytnutie prostriedkov mechanizmu.

2. Žiadateľ predloží žiadosť o poskytnutie prostriedkov mechanizmu v súlade s podmienkami aktuálne vyhlásenej výzvy prostredníctvom informačného systému.

3. Na predmet projektu a opatrenia, ktoré sa plánujú financovať z POO (ani na žiadnu časť projektu, t.j. rovnaké žiadateľom alebo inou osobou vynaložené výdavky) nemohol byť v minulosti vyplatený/schválený finančný príspevok z iných zdrojov, ktorý by predstavoval duplicitné financovanie opatrenia. Rovnako po vyplatení finančných prostriedkov na projekt z POO nesmú byť na projekt a opatrenia, ktoré boli financované (ani žiadnu časť projektu) vyplatené finančné prostriedky z iných verejných zdrojov v budúcnosti, aby sa zabránilo duplicitnému financovaniu rovnakých výdavkov.

4. Na obnovu RD je možné poskytnúť prostriedky z POO len raz, a to bez ohľadu na to, kto o poskytnutie prostriedkov žiada, resp. aké opatrenia sú súčasťou projektu.

5. Zvýšenú intenzitu prostriedkov je možné poskytnúť len na jeden RD, ktorého výlučným alebo podielovým spoluvlastníkom je osoba, ktorá patrí do niektorej zo skupín, ktoré môžu žiadať o poskytnutie zvýšenej intenzity prostriedkov mechanizmu.

6. Obnovený RD bude poskytovať tepelný komfort užívateľom aj pri extrémnych teplotách.

7. V súlade s hierarchiou odpadového hospodárstva a Protokolom EÚ o nakladaní so stavebným odpadom a odpadom z demolácie zabezpečia subjekty vykonávajúce obnovu RD, aby aspoň 70 % (hmotnosti) zdravotne nezávadného stavebného a demolačného odpadu (s výnimkou prirodzene sa vyskytujúceho materiálu uvedeného v kategórii 17 v Európskom zozname odpadov rozhodnutím 2000/532/ES) vyprodukovaného na stavenisku bolo pripravených na opätovné použitie, recykláciu a ďalšie zhodnotenie materiálu a to vrátane činností spätného zasypávania, pri ktorých sa využije odpad ako náhrada za iné materiály.

8. Projekt obnovy RD a stavebnotechnické postupy budú podporovať obehové hospodárstvo a budú brať do úvahy celý materiálový cyklus stavebných výrobkov, budú podporovať využívanie ekologicky menej škodlivých materiálov v stavebných konštrukciách, komponentoch alebo iných materiálov.

9. Pri použití selektívnej demolácie je potrebné zabezpečiť odstránenie a bezpečnú manipuláciu s nebezpečnými látkami, ako aj uľahčiť opätovné použitie recyklácie selektívnym odstraňovaním materiálov s využitím dostupných triediacich systémov pre stavebný a demolačný odpad.

10. Stavebné komponenty a materiály použité pri obnove RD nebudú obsahovať azbest, ani iné nebezpečné a toxické látky (zoznam látok podliehajúcich autorizácii je v prílohe XIV k nariadeniu EK a Rady č. 1907/200634).

11. Stavebné prvky a materiály použité pri obnove RD, ktoré môžu prísť do styku s užívateľmi budú emitovať menej ako 0,06 mg formaldehydu na m3 materiálu alebo zložky a menej ako 0,001 mg karcinogénnych prchavých organických zlúčenín kategórie 1A a 1B na m3 materiálu alebo prvku, čo sa preukáže skúšaním v súlade s normou CEN / TS 16 51636 a ISO 16 000-337 alebo inými porovnateľnými štandardizovanými skúšobnými podmienkami a metódami stanovenia.

12. Pri stavebných prácach budú prijaté opatrenie na zníženie hluku, prachu a emisií znečisťujúcich látok v súlade so zákonom č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov spolu s vykonávacou vyhláškou Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 549/2007 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí v aktuálnom znení.

13. Záverečnou podmienkou je, že každý prijímateľ príspevku je povinný umiestniť na viditeľnom mieste svojho obnoveného rodinného domu informačnú tabuľu (30 x 20 cm), ktorú dostane od SAŽP. Tabuľa musí byť na mieste minimálne päť rokov po ukončení obnovy domu.

Zdroj | SAŽP

Čo všetko budete potrebovať?

Na to, aby ste získali príspevok na obnovu rodinného domu, musíte SAŽP dodať množstvo dokumentov a príloh, viaceré pritom musíte zabezpečiť ešte pred samotnou obnovou.

Ak obnova domu ešte nezačala, prípadne nebola pred predložením žiadosti ukončená a podlieha stavebnému povoleniu, budete potrebovať:

1. projektovú dokumentáciu spracovanú v stupni pre stavebné povolenie
2. projektové energetické hodnotenie stavby
3. stavebné povolenie
4. fotodokumentácia východiskového stavu domu
5. technický list
6. doklad potvrdzujúci vek rodinného domu
7. doklad o nakladaní so stavebným odpadom v zmysle bodu 7. z časti 12 ďalších podmienok
8. Vyjadrenie projektanta k vzlínavej vlhkosti.

Ak obnova domu ešte nezačala prípadne nebola pred predložením žiadosti ukončená a nepodlieha stavebnému povoleniu, budete potrebovať:

1. energetický certifikát východiskového stavu
2. ohlásenie drobnej stavby, alebo stavebných prác stavebnému úradu a vyjadrenie stavebného úradu, že voči navrhovaným stavebným úpravám nemá námietky, resp. potvrdenie stavebného úradu
3. fotodokumentácia východiskového stavu domu
4. technický list
5. doklad potvrdzujúci vek rodinného domu
6. doklad o nakladaní so stavebným odpadom v zmysle bodu 7. z časti 12 ďalších podmienok
7. vyjadrenie projektanta prípadne ak relevantné vyjadrenie odborne spôsobilej osoby na energetickú certifikáciu budov k vzlínavej vlhkosti.

Ak obnova domu bola pred predložením žiadosti ukončená a podlieha stavebnému povoleniu, budete potrebovať:

1. projektovú dokumentáciu spracovaná v stupni pre stavebné povolenie
2. projektové energetické hodnotenie stavby
3. fotodokumentáciu východiskového stavu domu
4. fotodokumentáciu po realizácii projektu
5. rozhodnutie o povolení na užívanie stavby (kolaudačné rozhodnutie)
6. faktúry za realizované práce, ktorých prílohou je súpis prác s vyčíslením výdavkov podľa realizovaných opatrení a opatrení a doklad o úhrade faktúry (výpis z účtu)
7. energetický certifikát preukazujúci dosiahnutie úspory primárnych zdrojov energie
8. technický list
9. doklad potvrdzujúci vek rodinného domu
10. doklad o nakladaní so stavebným odpadom v zmysle bodu 7. z časti 12 ďalších podmienok
11. vyjadrenie projektanta zároveň aj vyjadrenie odborne spôsobilej osoby na energetickú certifikáciu budov k vzlínavej vlhkosti.

Ak obnova domu bola pred predložením žiadosti ukončená a nepodlieha stavebnému povoleniu, budete potrebovať:

1. energetický certifikát východiskového stavu
2. ohlásenie drobnej stavby alebo potvrdenie stavebného úradu, že voči navrhovaným stavebným úpravám nemá námietky, resp. potvrdenie stavebného úradu, že nepožaduje ohlásenie drobnej stavby
3. fotodokumentáciu východiskového stavu domu
4. fotodokumentáciu po realizácii projektu
5. preberací protokol po ukončení stavebných prác
6. faktúry za realizované práce, ktorých prílohou je súpis prác s vyčíslením výdavkov podľa realizovaných opatrení a opatrení a doklad o úhrade faktúry
7. energetický certifikát potvrdzujúci dosiahnutie úspory primárnych zdrojov energie
8. technický list
9. doklad potvrdzujúci vek rodinného domu
10. doklad o nakladaní so stavebným odpadom v zmysle bodu 7 z časti 12 ďalších podmienok
11. vyjadrenie projektanta prípadne ak relevantné vyjadrenie odborne spôsobilej osoby na energetickú certifikáciu budov k vzlínavej vlhkosti.

Zároveň, ak bola súčasťou projektu dodávka a montáž akéhokoľvek zariadenia, budete potrebovať:

1. fotodokumentáciu dodaného zariadenia
2. energetický štítok, ak je to relevantné
3. doklad o uvedení do prevádzky, ak je to relevantné
4. faktúru za dodávku a montáž zariadenia
5. technický list zariadenia, ak je to relevantné
6. správa o vykonaní odbornej skúšky, revízie, ak je to relevantné

V prípade, ak je v žiadosti požadovaná zvýšená intenzita prostriedkov mechanizmu, musíte predložiť aj doklad, ktorým preukazujete príslušnosť k niektorej zo skupín, ktorá je oprávnená požadovať zvýšenú intenzitu prostriedkov.

Odporúčaný postup podľa SAŽP

Zdroj | SAŽP

Na záver opäť upozorňujeme, že záväzné podmienky poskytnutia prostriedkov mechanizmu budú špecifikované a stanovené až v rámci vyhlásenej výzvy v treťom kvartáli tohto roka. SAŽP hovorí síce o septembri, no aj tieto vyššie spomínané informácie mali byť zverejnené do konca januára.

Zdroj